01418585

เทคนิคการคำนวณแสงเงาและการแรเงา
(Rendering and Shading Techniques)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

หลักการและแนวคิดของการออกแบบที่จำเป็นต่อการคำนวณแสงเงาเทียมของฉากจริงตามธรรมชาติ เทคนิคการหาทางเดินแสง เทคนิคการคำนวณแสงเงาขั้นสูง และการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Principles and design concepts needed for artificial rendering of natural scenes. Ray tracing technique. Advanced rendering techniques and software implementation.