01418584

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Animation)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

การวางโครงเรื่อง การแปลงตัวแบบสามมิติ การสร้างตัวแบบรูปหลายเหลี่ยม การสร้างพื้นผิวซับดิวิชัน การสร้างตัวแบบเส้นโค้ง การสร้างตัวแบบตัวละคร การขึงระยางตัวละคร การทำให้ตัวละครเคลื่อนไหว จลนศาสตร์ วัสดุและพื้นผิว การจัดแสง อนุภาคและการจำลองเชิงกายภาพ การรวมซ้อนภาพ การให้แสงและเงาในภาพ

Storyboarding. 3D object transformations. Polygon modeling. Subdivision surfacing. Curve modeling. Character modeling. Character rigging. Character animation. Kinematics. Materials and textures. Lighting. Particles and physical simulations. Image compositing. Image rendering. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง