01418581

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบ
(Interactive Computer Graphics)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

สถาปัตยกรรมและเอพีไอสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบเรียลไทม์ การแปลงสามมิติ การสร้างตัวแบบทางเรขาคณิตด้วยรูปหลายเหลี่ยม การคำนวณแสง การแรเงา ภาษาสำหรับควบคุมการแรเงา ภาพเคลื่อนไหว จลนศาสตร์ จลนศาสตร์ผันกลับ การจำลองเชิงกายภาพ

Real-time computer graphics architecture and API. 3D transformations. Geometric modeling with polygons. Lighting. Shading. Shading languages. Animation. Kinematics. Reverse kinematics. Physical simulations. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง