01418573

การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์
(Software Testing and Verification)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

การวางแผนและการจัดการการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ เทคนิคการตรวจสอบ การสร้างตัวแบบและการเขียนข้อกำหนดเชิงรูปนัย การทวนสอบซอฟต์แวร์ด้วยวิธีเชิงรูปนัย

Test planning and management, testing techniques, inspection techniques, formal modeling and specification, software verification using formal methods. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง