01418565

การพัฒนาระบบฐานความรู้
(Knowledge-Based System Development)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของระบบฐานความรู้ การแทนความรู้ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ รัฟเซต การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบฐานความรู้ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน

Concept and characteristics of knowledge-based system. Representation of knowledge. Fuzzy logic. Rough sets. Inductive logic programming. Tools for knowledge-based system design. Current research topics. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง