01418563

ทฤษฎีการค้นคืนสารสนเทศ
(Theory of Information Retrieval)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418531 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithm Analysis

ทฤษฎีและระเบียบวิธีสำหรับการค้นหาและการค้นคืนสารสนเทศ พื้นฐานของระบบการค้นคืนสารสนเทศสมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อความ และการจัดสร้างคำสืบค้นแบบอัตโนมัติ การวัดประสิทธิผลของการค้นคืน และระเบียบวิธีการทดลองการค้นคืน การสรุปและจัดประเภทของเอกสาร การค้นคืนข้ามภาษา การค้นคืนแบบขนานและแบบกระจาย โปรแกรมค้นหา

Theories and methods for searching and retrieving information. Fundamentals of modern information retrieval systems. Text analysis and automatic indexing. Measurement of retrieval effectiveness and retrieval experimentation methods. Document summarization and categorization. Cross language retrieval. Parallel and distributed retrieval. Search engines.