01418562

การเรียนรู้ของเครื่องจักร
(Machine Learning)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

การเรียนรู้และการลำดับจากทั่วไปสู่เฉพาะ  การเรียนรู้โดยใช้รูปต้นไม้การตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม  การประเมินสมมุติฐาน  การเรียนรู้แบบเบยส์  ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคณนา การเรียนรู้จากฐานตัวอย่าง  อัลกอริทึมพันธุการ  การเรียนรู้จากกลุ่มของกฎ  การเรียนรู้จากการวิเคราะห์

Learning and the general-to-specific ordering. Decision tree learning. Artificial neural networks. Hypotheses evaluation. Bayesian learning. Computational learning theory. Instance-based learning. Genetic algorithms. Sets of rules learning. Analytical learning.