01418555

เทคโนโลยีการสื่อสาร
(Communication Technology)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

แนวคิดสื่อสารแบบดิจิทัล การเข้ารหัสเสียง เทคโนโลยีการสื่อสารยุคต่าง ๆ การสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย วีโอไอพีและคอมพิวเตอร์เทเลโฟนี ความมั่นคงในระบบการสื่อสาร และการประยุกต์การสื่อสารคอมพิวเตอร์ในองค์กร 

 Digital communication concept. Voice encoding. Generations of communication technologies. Wired and wireless communications. VoIP and computer telephony. Security in communication system and communication applications in organizations.

 

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่