01418553

เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
(Mobile Wireless Networks)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

แนวคิดของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่ เทคนิคการสื่อสารไร้สาย การประเมินสมรรถนะของเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายบริเวณกว้างและนครหลวงแบบไร้สาย เครือข่ายไร้สายชนิดพิเศษ เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ เครือข่ายยานพาหนะ และเครือข่ายตัวรับรู้

Concept of mobile wireless network. Wireless communication techniques. Wireless network performance evaluation. Wireless wide and metropolitan area networks. Special types of wireless network. Ad hoc wireless network. Vehicular network and sensor network. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง