01418552

ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
(Computer and Communication Security)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และการควบคุมการเข้าถึง การทำลายทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ ไวรัส การวางแผนและการบริหารระบบความมั่นคง การเข้ารหัสลับและวิทยาการเข้ารหัสลับ ความมั่นคงของการสื่อสารและเครือข่าย ความมั่นคงทางกายภาพและชีวมิติ การวางแผนสำหรับการกู้ภัยพิบัติ 

Concept of computer security. Computer system security and access control. Computer vandalism. Viruses. Secure system planning and administration. Encryption and cryptography. Communication and network security. Physical security and biometrics. Planning for disaster recovery.