01418545

ระบบการวางแผนทรัพยากรในวิสาหกิจ
(Enterprise Resource Planning System)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

หลักการในการพัฒนาระบบงานวางแผนทรัพยากรในองค์กร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมประยุกต์ เครื่องมือและการปรับโครงแบบระบบงานวางแผนทรัพยากรในองค์กร กรณีศึกษา 

Principles in developing Enterprise resource planning system. Related technologies. Enterprise resource planning system applications and tools. Configuring Enterprise resource planning system applications. Case studies.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่