01418544

โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เพื่อการทำรายงานและดาต้าคิวป์
(Data Cube-Reporting Tools and Applications)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

หลักการในการทำรายงานและการปรับข้อมูลทางธุรกิจ เครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์ในการทำรายงาน เพื่อใช้ในการสกัด เปลี่ยนแปลง และบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ การสร้างและการจัดพิมพ์ดาต้าคิวป์เพื่อแสดงผล

Principles in creating reports and business data manipulation. Reporting tools and application. Automated extract-transform-load (ETL) tool. Creating and publishing data cubes. 

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่