01418542

เทคโนโลยีเว็บ
(Web Technology)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

หลักการของเทคโนโลยีเว็บ ข้อกำหนดมาตรฐาน ส่วนประกอบและการทำงานของเทคโนโลยีสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ กลไกของการบริการผ่านเว็บ โปรแกรมสำเร็จในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ เอพีไอ และโครงแบบ

Web technology principles. Standard specification. Components and functionalities of web application technology. Web service mechanisms. Web application development packages. APIs and configurations. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง