01418541

ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
(Website Content Management System)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

หลักการในการพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เสริมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ สิทธิในการจัดการระบบ กรณีศึกษา

Principles in website management system development. Related technologies. Applications and accessories improving system development efficiency. Rights in system management. Case studies. 

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่