01418534

ระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

ระบบคอมพิวเตอร์ ความซับซ้อนในระบบคอมพิวเตอร์ กลวิธีจัดการความซับซ้อน การจัดโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ การตั้งชื่อ สถาปัตยกรรมลูกข่ายและแม่ข่าย การทำเสมือน สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความทนทานต่อความผิดพลาด ภาวะครบหน่วย ความต้องกันและความมั่นคงของสารสนเทศ

Computer systems. Complexity in computer systems. Ways to cope with complexity. Computer system organization. Naming. Client-server architecture. Virtualization. Computer system performance. Networks. Fault tolerance. Atomicity. Information consistency and security. 

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่