01418532

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced Computer Architecture)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การวัดและพัฒนาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ การออกแบบชุดคำสั่งและผลกระทบ สถาปัตยกรรมแบบท่อ การทำงานคู่ขนานระดับคำสั่ง ลำดับชั้นของหน่วยความจำ แคช การหาค่าเหมาะที่สุดของสมรรถนะแคช

Computer architecture. Performance measurement and improvement. Instruction set architecture design and effects. Pipelining. Instruction-level parallelism. Memory hierarchy. Cache. Cache performance optimization. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง