01418531

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithm Analysis)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและผลการทำงานของขั้นตอนวิธี  โครงสร้างข้อมูล  กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล เทคนิคที่ทำให้ขั้นตอนวิธีมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Mathematics to describe portions of algorithms and to analyze the performance of algorithms.  Data structures. The different design strategies and techniques. Techniques that make algorithms the most efficient possible.