01418527

คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
(Data Warehouse and Data Mining)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

หลักการในการพัฒนาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล การจำแนกและแบ่งกลุ่มข้อมูล การออกแบบข้อมูล โอแล็ปในคลังข้อมูล กรณีศึกษา

Principles in developing data warehouse and data mining system. Data classification and clustering. Data design. OLAP in data warehouse. Case studies. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง