01418525

โปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Applications and Tools)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

หลักการในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับโครงแบบโปรแกรมประยุกต์ ประเด็นเรื่องความปลอดภัย กรณีศึกษา

Principles in developing e-commerce system. E-commerce applications and tools. Configuring the applications. Security issues. Case studies.

 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง