01418524

การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
(Information System Auditing)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วงชีพระบบและโครงสร้างพื้นฐาน การนำส่งและสนับสนุนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศ การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและการกู้คืนหลังเกิดภัยพิบัติ

IS audit process. IT governance. Systems and infrastructure life cycle. IT service delivery and support. Protection of information assets. Business continuity and disaster recovery. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง