01418522

ระบบการจัดการความรู้
(Knowledge Management System)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของระบบการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างต้นแบบ การพัฒนา การประเมินระบบการจัดการความรู้ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน

Concept and characteristics of knowledge management system. Representation of knowledge. Analysis. Design. Prototyping. Development. Assessment of knowledge management system. Current research topics.