01418512

ภาษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Languages)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

ประวัติ การพัฒนาและประเภทภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาระดับสูง เครื่องมือในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเขียนโปรแกรมโครงสราง การแกจุดบกพรองและการทดสอบ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุมของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุมวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด การนําเอาสวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก

History, development and categories of computer programming languages. High-level languages. Tools in computer program design. Structural programming techniques. Debugging and testing. Object-oriented software design and development. Programming structures in object-oriented language. Object and class definitions. Object attributes and behaviors. Base classes. Inheritance. Reuse of software components. 

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่