01418511

ทฤษฎีภาษาโปรแกรม
(Theory of Programming Languages)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

ความหมายของโครงสร้างทางภาษาโปรแกรม ภาษาเชิงคำสั่ง ภาษาเชิงหน้าที่ ภาษาเชิงวัตถุ การแปลสาระสำคัญและการประยุกต์ของความหมายโปรแกรมในการวิเคราะห์และการทวนสอบ ระบบประเภท

Semantics of programming language structures. Imperative languages. Functional languages. Object-oriented languages. Abstract interpretation and applications of program semantics in program analysis and verification. Type systems.