01418499

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science Project)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3
วิชาพื้นฐาน: 
01418399

โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร์

Project of practical interest in various fields of computer science.  

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่