01418497

สัมมนา
(Seminar)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1
วิชาพื้นฐาน: 
01418216 หรือ 01418221 หรือ 01418232

การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี

Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at the bachelor’s degree level.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง