01418496

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Selected Topic in Computer Science)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

Selected topics in computer science at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.