01418490

สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
6
วิชาพื้นฐาน: 
01418390

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทารายงานและการนาเสนอ

On the job training as a temporary employee according to the assigned project including report and presentation.  

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่