01418482

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(Computer Graphics)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418116

หลักการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ แนวคิดของการออกแบบที่จาเป็นต่อการให้แสงและเงาสาหรับภาพเหมือนจริง เทคนิคการหาทางเดินแสง เทคนิคการให้แสงและเงาขั้นสูง เทคนิคการให้แสงและเงาแบบทันที และการพัฒนาซอฟต์แวร์

Principles of computer graphics, design concepts needed for photorealistic rendering, ray tracing technique, advanced rendering technique, real-time rendering technique and software development.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง