01418476

การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์
(Software Testing and Verification)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418217

พื้นฐานการทดสอบและทวนสอบ ระดับการทดสอบ ชนิดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ การตรวจสอบ การสร้างการทดสอบ เครื่องมือในการทดสอบ การวางแผนและการจัดการการทดสอบ วิธีเชิงรูปนัย การวิเคราะห์คุณภาพซอฟต์แวร์

Basics of testing and verification, test levels, test types, testing techniques, inspection, test implementation, test tools, test planning and management, formal methods, software quality analysis.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง