01418474

สมรรถนะของคอมพิวเตอร์และการประเมินผล
(Computer Performance and Evaluation)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418332

หลักพื้นฐานของการสร้างแบบจาลอง การใช้แบบจาลองในการประเมินผลสมรรถนะและการทานาย การสร้างแบบจาลองจากการวิเคราะห์การดาเนินงาน การสร้างแบบจาลองบนพื้นฐานของแถวคอย ตัวแบบการจาลองไม่ต่อเนื่อง ระบบเฝ้าสังเกตสมรรถนะ

Basic principles of model-building, the use of a model for performance evaluation and prediction, model building through operation analysis, models based on queuing, discrete simulation models, performance monitoring systems.