01418473

การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
(Computer Control and Audit)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418321

สภาวะแวดล้อมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ การควบคุมเบื้องต้น การควบคุมบริหาร การควบคุมการดาเนินงาน การควบคุมการทาเอกสาร การควบคุมความปลอดภัย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

The computer audit environment, introduction to controls, administrative controls, operation controls, documentation controls, security controls. cost/effectiveness analysis of controls, computer audit techniques.