01418471

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
(Introduction to Software Engineering)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐาน: 
01418221

หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตัวแบบกระบวนการทางซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบแบบรูป ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

Software engineering principles, software process models, requirement engineering, software modeling, software design, software architecture, pattern-based design, user interfaces, software verification and validation, quality assurance, software project management.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง