01418463

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ
(Statistical Natural Language Processing)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418116 และ 01418132 หรือ 01417271

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตร์เชิงคานวณ ทฤษฎิสารสนเทศ การวิเคราะห์หน่วยคา ตัวแบบภาษา การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงความหมาย

Natural language processing, computational linguistic, information theory, morphological analysis, language models, syntactical analysis, semantic analysis.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง