01418431

ระบบฝังตัวเบื้องต้น
(Introduction to Embedded Systems)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418115 หรือ 01418214

ระบบฝังตัว การออกแบบ การทาให้เกิดผล และการทดสอบของระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว ภาวะพร้อมกัน การควบคุมแบบเวลาจริง ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการจัดการข้อผิดพลาด

Embedded system, design, implementation, and testing of embedded computer systems, concurrency, real-time control, hardware and software interfaces, and error handling.  

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่