01418384

การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์
(Image Analysis and Computer Vision)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418231 และ 01422111

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์เลื้องต้น เรขาคณิตของกล้องถ่ายรูปและตัวแบบการฉายภาพ วิธีการวิเคราะห์รูปภาพระดับล่าง การรู้จาวัตถุและฉาก การตามรอยและการประมาณการเคลื่อนไหวในข้อมูลวีดิทัศน์

Basic concepts in computer vision, camera geometry and projection models, low-level image analysis methods, object and scene recognition, tracking and motion estimation in video data.