01418383

การโปรแกรมเกม
(Game Programming)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418116

หลักการออกแบบเกม ปัญญาประดิษฐ์สาหรับเกม ทฤษฎีของการจาลองทางฟิสิกส์ ลักษณะและส่วนประกอบทั่วไปของตัวประมวลผลเกม การพัฒนาเกม

Game design principles, artificial intelligence for game, theory of physics simulation, common features and components of game engine, game development.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง