01418382

สภาพแวดล้อมการทางานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(Computer Graphics Working Environment)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418116

การพัฒนาโปรแกรมภายใต้สภาพแวด ล้อมการทางานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเตรียมระบบ ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเชื่อมประสานสาหรับผู้ใช้ด้านกราฟิกส์ และโอเพนจีแอล

Program development under computer graphics working environments, system preparation, utility software, data structures in computer graphics, graphical user interfaces, and OpenGL.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง