01418353

ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร
(Computer System and Communication Network Security)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418351

เทคนิคการเข้ารหัส เทคนิคการพิสูจน์ตัวจริง การบริหารความมั่นคง ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร

Encryption techniques, authentication techniques, security administration, legal issues and ethics in computer system and communication network security.