01418351

การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล
(Computer Communications and Protocols)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418116

แนวคิดของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานและระดับชั้นโพรโทคอล โพรโทคอลชั้นโปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์บนเครือข่าย โพรโทคอลชั้นทรานสปอร์ต

Communication concept, components of computer communications and networks, type of computer networks, protocol standards and layers, application layer protocols, network application architectures and programming, transport layer protocols.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง