01418335

การบีบอัดข้อมูล
(Data Compression)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418231

แนวคิดการบีบอัดข้อมูล เทคนิคการบีบอัดข้อมูลคงรายละเอียดและการประยุกต์ เทคนิคการบีบอัดคงข้อมูลหลักและการประยุกต์ และเทคนิคการบีบอัดสาหรับการสื่อสารผ่านเครือข่าย

Concept of data compression, lossless data compression techniques and application, lossy compression techniques and application, and compression techniques for network communications.