01418333

ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา
(Formal Language and Automata Theory)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418132 หรือ 01417271

แนวคิดเรื่องภาวะจากัด เครื่องรับรู้ ข้อความปรกติ สมบัติปิด เครื่องจักรชนิดลาดับ และเครื่องสื่อนาภาวะจากัด การหาภาวะต่าสุด ไวยากรณ์ของภาษารูปนัย ภาวะที่เอื้อต่อการคานวณ และเครื่องจักรทัวริง

Finite state concept, acceptors, regular expressions, closure properties, sequential machine and finite state transducers, state minimization, formal language grammars, computability and Turing machines.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง