01418331

ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Assembly Language and Computer Architecture)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
4(4-0-8)
วิชาพื้นฐาน: 
01418116 และ 01418131 หรือ 01420243

โครงสร้างของภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการกาหนดเลขที่อยู่ แฟ้มข้อมูลสาหรับรับเข้าและส่งออก การแบ่งส่วนของโปรแกรมและการเชื่อมโยง การสร้างโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ผลที่มีต่อการออกแบบและสมรรถนะของระบบ ภาวะถ่วงดุลระหว่างราคาต่อสมรรถนะ การออกแบบชุดคาสั่ง ตัวประมวลผลกลาง ระบบรับส่งข้อมูล การทางานแบบสายท่อ เวกเตอร์และสถาปัตยกรรมแบบริกส์ สถาปัตยกรรมแบบขนาน

Assembly language structure, addressing techniques, file input/output, program segmentation and linkage, assembly program construction, computer architecture characteristics, effect on the design and performance of system, price-performance tradeoffs, instruction sets design, CPU, I/O system, pipelining, vector and RISCs architecture, parallel architectures.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง