01418233

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ
(Unix Operating System and Shell Programming)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐาน: 
01418112 หรือ 01418114

องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ลักษณะการทางาน ส่วนต่อประสานรายคาสั่ง การบริหารและจัดการระบบ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน์ การเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ ความแปรผันของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

Components of Unix operating system, functionality, command-line interfaces, system administration and management, editors and Unix utilities, shell programming, variation of Unix operating systems.