01418232

การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
(Algorithm Design and Analysis)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418231

แนวคิดพื้นฐานของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการเรียงลาดับและการค้นหา เทคนิคเชิงขั้นตอนวิธี วิธีการออกแบบขั้นตอนวิธี

Basic concepts of algorithms, mathematical analysis of algorithms, analysis of sorting and searching algorithms, algorithmic techniques, algorithm design methods.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง