01418231

โครงสร้างข้อมูล
(Data Structures)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418116

โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีสาหรับใช้งานรายการ กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้และกราฟ โครงสร้างแฟ้ม และการประมวลผลแฟ้ม

Data structures, algorithms for implementation of lists, stacks, queues, trees and graphs, file structures and file processing.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง