01418219

การโปรแกรมภาษาโพรล็อก
(Prolog Programming)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐาน: 
01418112 หรือ 01418114

พื้นฐานตรรกศาสตร์ เพรดิเคต การโปรแกรมเชิงตรรกะ โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษา โพรล็อก หลักการโปรแกรมภาษาโพรล็อก การหาผลลัพธ์และการรวม การแทนความรู้ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การค้นหา และการประยุกต์

Basics of logic, predicate, logic programming, structure and elements of Prolog, principle of programming in Prolog, resolution and unification, knowledge representation, reasoning, searching and application.  

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่