01418217

การสร้างซอฟต์แวร์
(Software Construction)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐาน: 
01418116

การโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุที่มีชนิดแบบคงที่ ชนิด วัตถุ คลาส คลาสย่อย ส่วนต่อประสาน คลาสเชิงนามธรรม สิ่งผิดปกติ อรรถศาสตร์การเรียกเมธอด ลาดับชั้นของชนิด ข้อกาหนดของซอฟต์แวร์ ตัวยืนยงในการแทนค่า การแยกคู่ แผนภาพการขึ้นต่อกันระหว่างโมดูล แผนภาพเชิงพฤติกรรม การรีแฟกเตอร์ แบบรูปการออกแบบ หลักการออกแบบเชิงวัตถุ การโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การโปรแกรมในภาวะพร้อมกัน

Programming with a statically-typed object-oriented language, types, objects, classes, subclasses, interfaces, abstract classes, exceptions, method call semantics, type hierarchy, software specifications, representation invariant, decoupling, module dependency diagrams, behavioral diagrams, refactoring, design patterns, object-oriented design principles, event-based programming, concurrent programming.  

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่