01418216

หลักภาษาโปรแกรม
(Principles of Programming Languages)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐาน: 
01418116

โครงสร้างการนิยามภาษา ไวยากรณ์และอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ศัพท์และการแจงส่วน ชนิดและโครงสร้างของข้อมูล โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อย

Language definition structure, syntax and semantics, lexical analysis and parsing, data types and structures, control structures, subprograms.  

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง