01418214

การโปรแกรมภาษาซี
(C Programming)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐาน: 
01418112 หรือ 01418114

*วิ

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาซี หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี และการประยุกต์

Structure and elements of C, principles of programming in C and applications.  

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่