01418213

การโปรแกรมภาษาโคบอล
(COBOL Programming)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐาน: 
01418112 หรือ 01418114

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาโคบอล หลักการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล และการประยุกต์

Structure and elements of COBOL, principles of programming in COBOL and applications.